Všeobecná část

Zavřit Církevní dokumenty

Zavřit Demokracie a křesťanství

Zavřit Globalizace

Zavřit Křesťanství a politika

Zavřit Lidská práva

Zavřit Náboženská svoboda, vztah státu a církví

Zavřit Občanská společnost

Zavřit Principy křesť. sociální etiky

Zavřit Spravedlivý mír

Migrační politika

Zavřit Církevní dokumenty a vyjádření

Zavřit Informativní a odborné texty

Zavřit Legislativa

Zavřit Odborné teologické dokumenty

Zavřit Papežské dokumenty

Zavřit Vyjádření nevládních organizací

Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

Církevní dokumenty a vyjádření - Erga migrantes Caritas Christi_cz

Převzato dne 9.9.2008 z: http://www.cirkev.cz/res/data/005/000650.pdf

 

PAPEŽSKÁ RADA PRO PASTORACI MIGRANTŮ A LIDÍ NA CESTÁCH

 

INSTRUKCE

ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI

O KRISTOVĚ LÁSCE K MIGRANTŮM

 

Předmluva

Dnešní migrace představuje nejrozsáhlejší pohyb osob všech dob. V posledních desetiletích se tento jev, který se týká asi dvou set milionů lidí, přeměnil ve skutečnost ovlivňující strukturu současné společnosti a představuje stále složitější problém z hlediska sociálního, kulturního, politického, ekonomického i pastoračního.

Vzhledem k tomu, že uplynulo už třicet pět let od vydání Motu proprio papeže Pavla VI. Pastoralis migratorum cura a navazující instrukce Kongregace pro biskupy De pastorali migratorum cura („Nemo est“), zamýšlí instrukce Erga migrantes caritas Christi aktualizovat pastoraci migrantů v souladu s dnešní dobou, přičemž má na zřeteli právě nové proudy migrantů a jejich charakteristiky. Tato instrukce chce být takovou církevní odpovědí na nové potřeby pastorace migrantů, aby proměňovala jejich zkušenosti s migrací nejen v příležitost k růstu v křesťanském životě, ale vedla je také k nové evangelizaci a k misii. Dokument si klade rovněž za cíl přesně uplatňovat právní řád obsažený v CIC a v CCEO, aby vhodnějším způsobem odpovídal na zvláštní potřeby dnes stále početnějších věřících emigrantů z Východu.

Skladba dnešní migrace mimoto nutně vyžaduje ekumenický pohled na tento fenomén kvůli přítomnosti mnoha křesťanských migrantů, kteří nejsou v plném společenství s katolickou církví, a také mezináboženský dialog kvůli stále většímu počtu migrantů jiných náboženství, zvláště muslimského, v zemích tradičně katolických a naopak. Úzce pastorační požadavek se ukazuje v povinnosti podpořit pastorační činnost věrnou tradici a zároveň otevřenou novému vývoji, zejména pokud jde o naše pastorační struktury, které budou muset být schopné zajistit společenství mezi zvláštními pastoračními pracovníky a místní hierarchií země přijetí, jež zůstává rozhodující instancí v církevní péči o migranty.

Dokument nejprve uvádí stručný přehled některých příčin dnešního fenoménu migrace (jev globalizace, probíhající demografické změny především v zemích prvotní industrializace, nárůst nerovností mezi severem a jihem, šíření konfliktů a občanských válek) a následně zdůrazňuje velké obtíže, které obvykle emigrace vyvolává u jednotlivců, zvláště u žen, dětí, a celých rodin. Tento fenomén poukazuje na etický problém hledání nového mezinárodního ekonomického řádu směřujícího ke spravedlivějšímu rozdělení hmotných statků země, s vizí mezinárodního společenství jako rodiny národů a s uplatněním mezinárodního práva. Dokument pak vymezuje přesný rámec biblicko-teologických souvislostí a včleňuje fenomén migrace do dějin spásy jako znamení doby a Boží přítomnosti v dějinách a ve společenství lidí s perspektivou společenství univerzálního.

Stručný historický exkurz pak potvrzuje péči církve o migranty a uprchlíky, jak je zřejmá z církevních dokumentů, od Exsul familia k II. vatikánskému koncilu, k instrukci De Pastorali migratorum cura

a k následným církevním normám. Jejich četba ukazuje důležité teologické a pastorační přínosy. Týkají se ústředního postavení lidské osoby, ochrany práv migrantů, církevního a misijního rozměru samotné migrace, hodnoty pastoračního přínosu laiků, institutů zasvěceného života a společností apoštolského života, hodnoty kultur v díle evangelizace, ochrany a hodnocení menšin uvnitř místní církve, důležitosti církevního dialogu ad intra a ad extra a konečně zvláštního přínosu, který by migrace mohla poskytnout pro všeobecný mír.

Další naléhavé potřeby, jako je nutnost „inkulturace“, pohled na církev chápanou jako „communio“, „missio“ a jako Boží lid, stále aktuální důležitost specifické pastorace pro migranty, dialogickomisijní úsilí všech údů mystického těla Kristova a následná povinnost uplatňovat ve vztazích k migrantům kulturu přijetí a solidarity, vyžadují analýzu specifických pastoračních potřeb, na které je třeba odpovídat v případě katolických migrantů latinského i východního obřadu, respektive příslušníků jiných křesťanských církví a církevních společenství, jiných náboženství obecně a zvláště muslimů.

Dále pak je upřesněna a opětovně zdůrazněna pastorační a právní konfigurace pastoračních pracovníků – zvláště kaplanů a misionářů a jejich národních koordinátorů, diecézních či eparchiálních kněží, řeholních kněží a řeholních bratří, řeholnic, laiků, laických sdružení a církevních hnutí –, jejichž apoštolské úsilí je chápáno z hlediska společné pastorace v její celistvosti.

Integrace pastoračních struktur (stávajících i navržených) a zařazení migrantů do řádné církevní pastorace – s plným respektem k jejich oprávněné odlišnosti a k jejich duchovnímu a kulturnímu dědictví a rovněž s ohledem na utváření jedné konkrétně katolické církve – je další důležitou pastorační charakteristikou, kterou dokument naznačuje a předkládá místním církvím. Taková integrace je podstatnou podmínkou pro to, aby se pastorace pro migranty a s migranty mohla stát významným výrazem univerzální církve a jejího missio ad gentes, bratrským a pokojným setkáním, domovem všech, školou společenství, které je přijímáno a sdíleno všemi, usmířením, o něž se prosí a jež je darováno, vzájemným bratrským přijetím a solidaritou, jakož i skutečným lidským a křesťanským povznesením.

Tuto instrukci uzavírají obnovené a upřesněné „Právně-pastorační pokyny“, které odpovídajícím způsobem poukazují na úkoly, povinnosti a role pastoračních pracovníků a různých církevních subjektů

majících úlohu v pastoraci migrantů.

 

Stephen Fumio kardinál Hamao X

předseda titulární arcibiskup Astigi

 

Agostino Marchetto

sekretář

 

OBSAH

Použité značky a zkratky................................................................ 1

Předmluva...................................................................................... 2

Úvod

FENOMÉN MIGRACE DNES

Lidská migrace jako výzva............................................................. 5

Mezinárodní migrace ..................................................................... 7

Vnitřní migrace............................................................................ 11

I. část

MIGRACE, ZNAMENÍ DOBY A PÉČE CÍRKVE

Fenomén migrace z pohledu víry.................................................. 13

Migrace a dějiny spásy................................................................. 14

Kristus „cizinec“ a Maria, živá ikona migrující ženy .................... 14

Církev Letnic ............................................................................... 15

Péče církve o migranty a uprchlíky................................................17

Exsul familia................................................................................ 17

II. vatikánský koncil..................................................................... 18

Kanonické právo.......................................................................... 20

Pastorační linie magisteria.............................................................22

Orgány Svatého stolce.................................................................. 24

II. část

MIGRANTI A PASTORACE PŘIJETÍ

„Inkulturace“ a kulturní a náboženský pluralismus ....................... 27

Církev II. vatikánského koncilu.................................................... 28

Přijetí a solidarita......................................................................... 30

Liturgie a lidová zbožnost ............................................................ 33

Katoličtí migranti ......................................................................... 35

Katoličtí migranti východního obřadu .......................................... 37

Migranti jiných církví a církevních společenství ........................... 38

Migranti jiných náboženství obecně ............................................. 40

Čtyři zvláštní upozornění ..............................................................41

Migranti muslimové..................................................................... 43

Mezináboženský dialog................................................................ 45

 

 

Celý text dostupný na http://www.cirkev.cz/res/data/005/000650.pdf

Oficiální anglický text k dispozici na těchto webových stránkách.


Vytvořeno: 2008/09/04 ! 14:44
Poslední změna: 2008/09/09 ! 13:49
Téma: Církevní dokumenty a vyjádření
Načteno 3581 krát


Print preview Print preview     Verze pro tisk Verze pro tisk

 
Hledání
Webmaster
Kalendář
^ Nahoru ^